Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelési tájékoztató célja:

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató bármely részét bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

Az Adatkezelő számára átadott magántermészetű adatokat csak és kizárólag arra használja fel, amire azt az adat tulajdonosa rendelkezésünkre bocsájtotta. Adatkezelő nem őriz olyan személyes adatokat, melyek tévedésből kerültek hozzá. Személyes adatot harmadik fél számára sosem ad át, kivéve azt az esetet, amikor erre jogszabály vagy hatóság eljárás keretében kötelezik. Adatkezelőre bízott személyes adatokat gondosan kezeljük, illetve védjük az illetéktelen felhasználástól.

2. Irányadó jogszabályok

Adatkezelőnek az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen szabályzatban foglaltak szerint:

⦁ Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

⦁ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

⦁ A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

⦁ A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.).

3. Adatkezelő megnevezése:

IHAROS és GOLLER Kft. (továbbiakban Adatkezelő)

Levelezési és irodacím: 1117 Budapest, Hengermalom u. 26.

Adószám: 10382082-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-068563, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál

Adatvédelmi tisztviselő: A Kft. ügyvezetője.

Központi e-mail cím: info@iharosauto.hu

Kapcsolatfelvételi űrlap: http://iharosauto.hu/kapcsolat

4. Értelmező rendelkezések

A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:

⦁ személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

⦁ adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

⦁ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

⦁ adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

⦁ címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

⦁ harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

⦁ nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

⦁ adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

⦁ képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

⦁ vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

⦁ adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.

⦁ technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

5. Adatkezelési általános jogalapok

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiakban meghatározott jogalapok egyike teljesül:

⦁ Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

⦁ Az Adatkezelő egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

6. Kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelő weboldalán az alábbi személyes adatkezelési típusok fordulnak elő.

⦁ Űrlapkitöltés során megadott személyes adatok: Az Adatkezelőhöz jelen weboldalon található űrlapok kitöltése után eljutott személyes adatokat arra használjuk, melyekre az űrlap kitöltése során jogosultságot kértünk. Lásd. még a Kezelt adatok tervezett felhasználási és megőrzési ideje című fejezetet.

⦁ E-mailben megadott személyes adatok: Az e-mailben Adatkezelőhöz érkező megkeresések során eljutott személyes adatokat arra használjuk, melyekre az e-mail küldője feljogosít, illetve melyre az e-mail cím megadása során Adatkezelő felhívta a figyelmet. Lásd. még a Kezelt adatok tervezett felhasználási és megőrzési ideje című fejezetet.

⦁ Cookie-k (sütik): Adatkezelő által a Sakkom.hu címen elérhető szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. Fajtái:

⦁ Alapműködést biztosító cookie-k: ezek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

⦁ Funkcionális cookie-k: ezek lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

Adatkezelő a Sakkom.hu látogatása során a látogatói szokások vizsgálatához a Google Analytics rendszert használja, az adatok őrzésének ideje korlátlan. A Google Analytics szolgáltatásról történő leiratkozásra a következő linken van lehetőség: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A cookie-k által gyűjtött információkat Adatkezelő nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja még böngészőjében, a leggyakrabban használt böngészők beállításai a sütik kezelésére vonatkozóan:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

7. Weboldalon kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve            Felhasználása     Jogalap Megőrzési idő

Kapcsolat (kapcsolati űrlap, Adatkezelő weboldalon elérhető e-mail címeire beküldött levelek)               Válaszadás, ajánlatadás Adatkezelőhöz beérkező kérdések, ajánlatkérések feldolgozása és megválaszolása.         10 év

Session cookie-k              Weboldal            Látogatói élmény és komfort növelése.  Látogatás idejére.

Funkcionális cookie-k     Statisztikai elemzés         Weboldal javítását, eredményes működését támogató adatok gyűjtése és tárolása külső fél által (Google Analyitcs).  Nincs lejárat.

A fent jelölt időpontokon belül történő személyes adattörlési kérelmeket a személyes adat (a beazonosíthatóság érdekében minimálisan név, e-mail cím) leiratkozas@sakkom.hu e-mail címre történő átküldésével kérvényezhető. Ennek keretében Adatkezelő által tárolt személyes adatokat – ha csak annak megőrzésére Adatkezelőt jogszabály nem kötelezi – töröljük.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

⦁ az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

⦁ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

⦁ változatlansága igazolható (adatintegritás);

⦁ a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

⦁ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

⦁ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

⦁ a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9. Az érintett jogai és azok érvényesítése

Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

⦁ A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

⦁ Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.

⦁ Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

Tájékoztatás az érintett kérésére

⦁ Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

⦁ Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

⦁ A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

⦁ Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

⦁ A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Kötelező tájékoztatás

⦁ Amennyiben Adatkezelőt az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen az ügyfeleket), úgy Adatkezelő mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

a) a vállalkozás – ha van ilyen – a vállalkozás képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

d)  a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei

f) adott esetben annak ténye, hogy Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

⦁ A személyes adatok első megszerzésének időpontjában Adatkezelő a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

⦁ Ha Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

⦁ A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat Adatkezelő jelen (“Adatkezelési tájékoztató” címen) közzéteszi és frissíti honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

Hozzáférés joga

⦁ A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

⦁ Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja

d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

⦁ Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

⦁ Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelőt az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét Adatkezelő árszabási szabályzata, egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza.

10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

11. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Jelen weboldalon keresztül bármely formában Adatkezelőhöz érkező személyes adatokhoz a felhasználásra és jogalapra vonatkozó jogosítványok birtokában Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá.

12. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

13. Hatályba léptető és záró rendelkezések

A jelen szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja:

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató bármely részét bármikor módosítsa, illetve megváltoztassa.

Az Adatkezelő számára átadott magántermészetű adatokat csak és kizárólag arra használja fel, amire azt az adat tulajdonosa rendelkezésünkre bocsájtotta. Adatkezelő nem őriz olyan személyes adatokat, melyek tévedésből kerültek hozzá. Személyes adatot harmadik fél számára sosem ad át, kivéve azt az esetet, amikor erre jogszabály vagy hatóság eljárás keretében kötelezik. Adatkezelőre bízott személyes adatokat gondosan kezeljük, illetve védjük az illetéktelen felhasználástól.

2. Irányadó jogszabályok

Adatkezelőnek az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen szabályzatban foglaltak szerint:

⦁ Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

⦁ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

⦁ A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

⦁ A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.).

3. Adatkezelő megnevezése:

IHAROS és GOLLER Kft. (továbbiakban Adatkezelő)

Levelezési és irodacím: 1117 Budapest, Hengermalom u. 26.

Adószám: 10382082-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-068563, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál

Adatvédelmi tisztviselő: A Kft. ügyvezetője.

Központi e-mail cím: info@iharosauto.hu

Kapcsolatfelvételi űrlap: http://iharosauto.hu/kapcsolat

4. Értelmező rendelkezések

A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:

⦁ személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

⦁ adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

⦁ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

⦁ adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

⦁ címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

⦁ harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

⦁ nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

⦁ adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

⦁ képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

⦁ vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

⦁ adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.

⦁ technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

5. Adatkezelési általános jogalapok

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiakban meghatározott jogalapok egyike teljesül:

⦁ Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).

⦁ Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

⦁ Az Adatkezelő egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

6. Kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelő weboldalán az alábbi személyes adatkezelési típusok fordulnak elő.

⦁ Űrlapkitöltés során megadott személyes adatok: Az Adatkezelőhöz jelen weboldalon található űrlapok kitöltése után eljutott személyes adatokat arra használjuk, melyekre az űrlap kitöltése során jogosultságot kértünk. Lásd. még a Kezelt adatok tervezett felhasználási és megőrzési ideje című fejezetet.

⦁ E-mailben megadott személyes adatok: Az e-mailben Adatkezelőhöz érkező megkeresések során eljutott személyes adatokat arra használjuk, melyekre az e-mail küldője feljogosít, illetve melyre az e-mail cím megadása során Adatkezelő felhívta a figyelmet. Lásd. még a Kezelt adatok tervezett felhasználási és megőrzési ideje című fejezetet.

⦁ Cookie-k (sütik): Adatkezelő által a Sakkom.hu címen elérhető szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. Fajtái:

⦁ Alapműködést biztosító cookie-k: ezek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

⦁ Funkcionális cookie-k: ezek lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

Adatkezelő a Sakkom.hu látogatása során a látogatói szokások vizsgálatához a Google Analytics rendszert használja, az adatok őrzésének ideje korlátlan. A Google Analytics szolgáltatásról történő leiratkozásra a következő linken van lehetőség: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A cookie-k által gyűjtött információkat Adatkezelő nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja még böngészőjében, a leggyakrabban használt böngészők beállításai a sütik kezelésére vonatkozóan:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

7. Weboldalon kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve            Felhasználása     Jogalap Megőrzési idő

Kapcsolat (kapcsolati űrlap, Adatkezelő weboldalon elérhető e-mail címeire beküldött levelek)               Válaszadás, ajánlatadás Adatkezelőhöz beérkező kérdések, ajánlatkérések feldolgozása és megválaszolása.         10 év

Session cookie-k              Weboldal            Látogatói élmény és komfort növelése.  Látogatás idejére.

Funkcionális cookie-k     Statisztikai elemzés         Weboldal javítását, eredményes működését támogató adatok gyűjtése és tárolása külső fél által (Google Analyitcs).  Nincs lejárat.

A fent jelölt időpontokon belül történő személyes adattörlési kérelmeket a személyes adat (a beazonosíthatóság érdekében minimálisan név, e-mail cím) leiratkozas@sakkom.hu e-mail címre történő átküldésével kérvényezhető. Ennek keretében Adatkezelő által tárolt személyes adatokat – ha csak annak megőrzésére Adatkezelőt jogszabály nem kötelezi – töröljük.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

⦁ az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

⦁ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

⦁ változatlansága igazolható (adatintegritás);

⦁ a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

⦁ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

⦁ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

⦁ a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9. Az érintett jogai és azok érvényesítése

Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

⦁ A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

⦁ Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.

⦁ Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

Tájékoztatás az érintett kérésére

⦁ Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

⦁ Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

⦁ A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

⦁ Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

⦁ A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Kötelező tájékoztatás

⦁ Amennyiben Adatkezelőt az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve különösen az ügyfeleket), úgy Adatkezelő mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

a) a vállalkozás – ha van ilyen – a vállalkozás képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

d)  a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei

f) adott esetben annak ténye, hogy Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

⦁ A személyes adatok első megszerzésének időpontjában Adatkezelő a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

⦁ Ha Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

⦁ A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat Adatkezelő jelen (“Adatkezelési tájékoztató” címen) közzéteszi és frissíti honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

Hozzáférés joga

⦁ A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

⦁ Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja

d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

⦁ Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

⦁ Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelőt az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét Adatkezelő árszabási szabályzata, egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza.

10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

11. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Jelen weboldalon keresztül bármely formában Adatkezelőhöz érkező személyes adatokhoz a felhasználásra és jogalapra vonatkozó jogosítványok birtokában Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá.

12. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

13. Hatályba léptető és záró rendelkezések

A jelen szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba.

WEBSHOP